دولت نباید مانع تولیدکنندگان و سرمایه گذاران شود

Posted by

مادرم به من گفت که مطمئنم به پرسپولیس گل می زنی

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: وقتی در جایی سرمایه گذاری شده و استعدادهایی مشغول فعالیت هستند نباید دولت برای آنها موانع برای آن ایجاد کند. میر سلیم تصریح کرد: امروز معنا ندارد مهندس و کارگر مهاجرت کند و به پیشرفت صنایع خارجی ها کمک کند.

مادرم به من گفت که مطمئنم به پرسپولیس گل می زنی