۴ درصد مردم از وضع موجود راضی‌اند

Posted by

ماشین‌‌ 0 – پرسپولیس 2؛ قصه جام به سر رسید

شهردار تهران گفت که رئیس جمهور فعلی پایش را از اتاقش بیرون بگذارد تا واقعیات‌های درون جامعه تصویر ملموس تری پیدا کند. شهردار تهران افزود: رئیس‌جمهور فعلی وعده 100 روزه می‌دهد و بعد از 4 سال حرف و بی عملی، مجبور به بی صداقتی می‌شود و آن وعده را انکار می‌کند، حال آیا می‌توان به دیگر وعده های او اعتماد کرد.

ماشین‌‌ 0 – پرسپولیس 2؛ قصه جام به سر رسید