نفت 1 – صبا 2؛ پدیده صبا را درلیگ نگه داشت

Posted by

ماشین‌ 0 – سیاه‌جامگان 1؛ جنگ بقا در ایستگاه نهایی

صبا با وجود اینکه یک گل از نفت عقب بود در نهایت دو گل توسط عنایتی و جهانبخش به ثمر رساند تا با پیروزی در این مسابقه به لیگ هم برگردد و امیدوار به بقا در لیگ شود.

ماشین‌ 0 – سیاه‌جامگان 1؛ جنگ بقا در ایستگاه نهایی