تیر خلاص ترامپ بر عزت پاسپورت ایرانی در یک سالگی برجام!

Posted by

ماهینی: سیدجلال حسینی یک رهبر به تمام معناست

بیش از سه سال از دیپلماسی لبخند می گذرد؛ رتبه ایران از لحاظ میزان اعتبار و ارزش پاسپورت در جهان تنزل یافته و دستور جدید ترامپ نیز تیر خلاصی بود بر عزت پاسپورت ایرانی آنهم در یک سالگی برجام!

ماهینی: سیدجلال حسینی یک رهبر به تمام معناست