عوامل موثر در حفظ جایگاه صادرات پسته

Posted by

متفاوت‌ترین برج جهان

بیابانی گفت: انتظار می رود دولت با تخصیص مشوق های صادراتی ، تقویت شرکت های خصوصی ، اخذ تسهیلات لازم به صادرکنندگان و اعمال نظارت‌های دقیق بر آن، روان سازی مقررات صادراتی و روابط تعریف شده با کشورهایی که صلح با آنها برقرار است به موقعیت قبلی در صادرات پسته دست یابیم .

متفاوت‌ترین برج جهان