سخت ترین و مهمترین رای نمایندگان به هیأت وزیران است

Posted by

محدودیت های ترافیکی امروز پایتخت

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه سخت ترین و مهمترین رای نمایندگان به هیأت وزیران است خاطرنشان کرد: همگان باید به دولت کمک کرده و تعامل سازنده و مثبت داشته باشند.

محدودیت های ترافیکی امروز پایتخت