تشریح وضعیت محورهای ترافیکی دارای محدودیت

Posted by

محمدعلی کشاورز درباره «شهرزاد» و علی نصیریان چه نوشت؟

محور شمشک به دیزین به علت انجام عملیات راهسازی مسدود است.

محمدعلی کشاورز درباره «شهرزاد» و علی نصیریان چه نوشت؟