روحانی سال ٩٢: فقط با گردشگری ٤ میلیون شغل ایجاد می کنم/فیلم

Posted by

مخالفت صداوسیما با پخش ویدئوی قول اشتغال ۴ میلیونی روحانی در مناظره

روحانی در پاسخ به قالیباف گفت: من هیچ‌وقت قول 4 میلیون شغل ندادم و این دروغ محض است.

مخالفت صداوسیما با پخش ویدئوی قول اشتغال ۴ میلیونی روحانی در مناظره