بازرسی از شرکت های هواپیمایی/ تعلیق فعالیت چهار خلبان

Posted by

مخالف توزیع کوپنی تریاک در شرایط خاص نیستم

یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق فعالیت ۴ خلبان و تذکر به ۲ شرکت هواپیمایی در پی عدم اجرای دقیق مقررات هوانوردی خبر داد.

مخالف توزیع کوپنی تریاک در شرایط خاص نیستم