چگونه می توان مرگی راحت داشت

Posted by

مراقب بیماری های گوارشی در نوروز باشید

اصلی‌ترین شرط برای راحت مردن ایمان است. البته اگر می‌خواهیم ایمان در لحظه ی مرگ و پس از آن در مراحل ابدیت حافظ ما باشد باید در دنیا حافظ ایمان خود باشیم.

مراقب بیماری های گوارشی در نوروز باشید