بخشش عامل جنایت سیاه پای چوبه دار

Posted by

مرحوم دولابی: همه مخلوقات شاگرد محمّد و علی(ع) هستند

پسر جوان که به اتهام آزار و اذیت شیطانی پسر نوجوان، به اعدام محکوم شده بود، صبح دیروز پای چوبه دار با توبه و ابراز ندامت بخشیده شد و از مرگ گریخت.

به گزارش «ایران»، پرونده این ماجرای هولناک از اردیبهشت سال گذشته وبه دنبال شکایت پسر 16 ساله‌ای در دستورکارتیم قضایی و پلیسی قرار گرفت که درپی خروج از باغ خانوادگی‌شان در کرج از سوی سرنشینان یک پیکان سفید ربوده شد و در بیابان هدف آزار و اذیت قرار گرفت.با شکایت خانواده پسر نوجوان، کارآگاهان با ردیابی‌های تخصصی یکی از متهمان را شناسایی ودرعملیاتی ضربتی دستگیرکردند که قربانی جنایت سیاه نیزاو را شناسایی کرد.پرونده متهم پس از اعتراف به جرایمش به دادگاه کیفری کرج ارسال شد و قضات پس از بررسی شواهد و مدارک پرونده و اظهارات شاکی، متهم را به اتهام آزار و اذیت و آدم‌ربایی به اعدام و 16 سال حبس محکوم کردند.اما همدستش همچنان تحت تعقیب است.

پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، سحرگاه دیروز پسر26 ساله در محوطه زندان پای چوبه داربرده شد اما در آخرین لحظات، با التماس و ابراز پشیمانی، توبه کرد. خانواده شاکی نیزبا دیدن این صحنه، سرانجام ازاعدام گذشت کردند.پرونده این محکوم برای تعیین تکلیف نهایی با درخواست دادستان کرج به دفتر ریاست قوه قضائیه فرستاده شد تا دراین باره تصمیم گرفته شود.

مرحوم دولابی: همه مخلوقات شاگرد محمّد و علی(ع) هستند