رویکرد دولت فعلی با محرومیت‌زدایی و کاهش شکاف طبقاتی فاصله دارد

Posted by

مسئولان نباید با نامه یک هنرمند از فجایع گورخوابی مطلع شوند

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی پیشانی رفع معضلاتی گورخوابی دولت مستقر است، گفت:رویکرد دولت فعلی تاکنون دور از فضای محرومیت‌زدایی و کاهش شکاف طبقاتی بوده است. وی تأکید کرد: موضوعات را نمی‌شود جناحی یا سیاسی نگاه کرد زیرا به حیثیت نظام گره خورده است.

مسئولان نباید با نامه یک هنرمند از فجایع گورخوابی مطلع شوند