افزایش یارانه؛ عوام فریبی بزرگ

Posted by

مسکن در نیمه دوم 96 رونق می‌گیرد

متاسفانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت دهم باعث شد که مقدار زیادی پول به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رشد مثبت اقتصادی و همچنین کمک به بخش بهداشت و درمان جامعه برعکس عمل کند؛ به‌طوری که باعث ایجاد رشد منفی 3 درصد اقتصاد و تورم 40 درصدی کشور شد.

مسکن در نیمه دوم 96 رونق می‌گیرد