رهبرمعظم انقلاب تابوت کدام شهید را بوسید

Posted by

مظنه رهن خانه نقلی در تهران

رهبرمعظم انقلاب علاقه به این سردار رشید اسلام را با بوسیدن چهره گلگونش و بوسه زدن به تابوت حامل پیکر پاک او نشان داد.

مظنه رهن خانه نقلی در تهران