آیا می توان از گوشت جوجه تیغی خورد؟

Posted by

معاون اول رئیس جمهور با برخی وزرا

کلیه مراجع تقلید خوردن گوشت جوجه تیغی را حرام دانشته اند.

معاون اول رئیس جمهور با برخی وزرا