فرانسه: برنامه موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت است

Posted by

مقامات میانمار مسجد و مدرسه مسلمانان را بستند

وزارت خارجه فرانسه بار دیگر ضمن مخالفت با برنامه موشکی ایران، اعلام کرد که این برنامه موشکی نقض قطعنامه شورای امنیت است.

مقامات میانمار مسجد و مدرسه مسلمانان را بستند