بایدهای پیشگیری از پوسیدگی دندان

Posted by

ملی پوش تیم فوتبال: می‌خواهم به خارج بروم

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد گفت: از شش ماهگی که اولین دندان در دهان کودک رشد می‌کند، باکتری‌های دهان فعال می‌شوند که می‌توانند از مادر به دهان کودک منتقل شود.

ملی پوش تیم فوتبال: می‌خواهم به خارج بروم