کمیسیون آموزش بررسی پرونده تحصیلی “حسین فریدون” را آغاز کرد

Posted by

مناظره شریعتمداری و کواکبیان امشب در شبکه سه

زاهدی رئیس کمیسیون آموزش از تشکیل جلسه کمیته رسیدگی به پرونده تحصیلی«فریدون» در کمیسیون متبوع خود خبر داد. اخیرا برخی نمایندگان مجلس براساس ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای رسیدگی به این پرونده را داشتند.

مناظره شریعتمداری و کواکبیان امشب در شبکه سه