قیامت در کلام امام محمد باقر(ع)

Posted by

منافع حذف کارت سوخت برای قاچاقچیان سوخت

خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.

منافع حذف کارت سوخت برای قاچاقچیان سوخت