نوروز در کلام امام علی (ع)

Posted by

منصوریان خواستار قطعی کردن یک انتقال

برای علی (ع) هدیه نوروز آوردند. فرمود: «این چیست؟». گفتند: ای امیرمؤمنان! امروز، نوروز است. فرمود: هر روزِ ما را نوروز سازید!

منصوریان خواستار قطعی کردن یک انتقال