پیام «پوران درخشنده» به «احسان علیخانی»

Posted by

ناتوانی مقام دولت ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره عربستان!

پوران درخشنده که از چند روز دیگر با فیلم زیرسقف دودی میهمان سینماها می شود در پیامی با مثبت قلمداد کردن رویه ماه عسل موضوع دو شب گذشته را بسیار جذاب دانست.

ناتوانی مقام دولت ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره عربستان!