خشم سعودی ها از اظهارات امیر قطر درباره ایران

Posted by

نادان کیست؟

رسانه های سعودی از اظهارات امیر قطر درباره ایران به خشم آمده اند و به طور گسترده به این موضوع پرداختند.

نادان کیست؟