سوال پنجم مناظره/ رویارویی داغ جهانگیری و قالیباف

Posted by

نادران بعد از مناظره به جهانگیری چه گفت؟

تماشا

نادران بعد از مناظره به جهانگیری چه گفت؟