در عبور از سختی های زندگی هیجان را فراموش نکنید!

Posted by

نامه ایران به آژانس/این نامه به مناقشه با آمریکا منجر می شود؟

هیجان ها در زندگی هر فرد بارها تکرار میشوند. هیجان ها هم بعد مثبت دارند و هم بعد منفی؛ بعد مثبت آن عشق، امید و علاقه است و بعد منفی، افسردگیری، عدم امیدواری و ناامیدی است.

نامه ایران به آژانس/این نامه به مناقشه با آمریکا منجر می شود؟