ظریف عازم ترکمنستان شد

Posted by

نتایج اولیه از رأی مثبت مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی حکایت دارد

وزیر امور خارجه کشورمان در راس یک هیات سیاسی و اقتصادی عازم ترکمنستان شد.

نتایج اولیه از رأی مثبت مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی حکایت دارد