کشور وضعیت بحرانی دارد/ چراغ‌های خطر روشن شده

Posted by

نتایج همه پرسی ترکیه موجب نگرانی هایی در بین سرمایه گذاران شده است

دواطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: شرایط کشور در موقعیتی است که در تامین اجتماعی با ورشکستگی مواجهیم. زاکانی افزود: متاسفانه وزیر نفت ما می‌گوید که در صنعت نفت هرچه در دلالی موفق‌تر باشیم مدیریت قویتری خواهیم داشت.

نتایج همه پرسی ترکیه موجب نگرانی هایی در بین سرمایه گذاران شده است