اشتیاق مجیدی برای ساخت قسمت دوم “محمد رسول‎ الله(ص)”

Posted by

نجات زن جوان پس از سقوط از آبشار

تهیه کننده “محمد (ص)” گفت: مجید مجیدی برای ساخت قسمت دوم “محمد (ص)” بسیار مشتاق است. مگر می‌شود در مورد چنین شخصیت بزرگواری فیلم ساخت و همواره مشتاق نبود.

نجات زن جوان پس از سقوط از آبشار