مردم ترکیه: آمریکا بزرگترین تهدید

Posted by

نرسیدن درخشان به نشست خبری

بر اساس نظرسنجی های انجام شده توسط یک موسسه تحقیقاتی آمریکایی، بیش از ۷۰ درصد از مردم ترکیه، آمریکا را بزرگترین تهدید علیه کشور خود می دانند.

نرسیدن درخشان به نشست خبری