بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند

Posted by

نزدیک شدن پهپاد ایرانی به جنگنده درحال فرود آمریکایی

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: درباره سیستم بانکی باید گفت بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند.

نزدیک شدن پهپاد ایرانی به جنگنده درحال فرود آمریکایی