در حالت افسردگی؛ غم های خود را با این کلمات از بین ببرید

Posted by

نشریه اسرائیلی:ناوگان زیردریایی برای مقابله با ایران ضروری است!

خداوندا! به تور تو هدایت شدم و به فضل تو بی نی از شدم و به یاری تو صبح و شام کردم، گناهان من نزد تو است، طلب آمرزش از درگاهت می کنم و به تو بازگشت می نمایم، ای خدا مهربان و منت گذارنده حضرت سلیمان این کلمات را خواند، ناگاه درب باز شد.

نشریه اسرائیلی:ناوگان زیردریایی برای مقابله با ایران ضروری است!