احادیثی که از نیکی به پدر و مادر می گویند

Posted by

نقدهای تکراری را وارد فرایند مدیریت شهری نکنیم

بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است.

نقدهای تکراری را وارد فرایند مدیریت شهری نکنیم