عوارض جراحی در صدر خطای پزشکی

Posted by

نقشه سمی ترامپ برای ایران

رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام‌پزشکی عنوان کرد: بیشترین خطای پزشکی که برای آن تشکیل پرونده شکایت می‌شود مباحث عوارض جراحی‌ها است، بنابراین وقتی شکایتی از این نوع صورت می‌پذیرد کارشناسان پزشکی به این مقوله می‌پردازند.

نقشه سمی ترامپ برای ایران