قائدی فوق العاده بود؛ خوش تکنیک، ریز نقش و سرعتی

Posted by

نمره خوب آزمون در مسکو/ عکس

فنونی زاده در خصوص عملکرد مهدی قائدی جوان اظهار داشت: قائدی فوق العاده بود. او خوش تکنیک، ریز نقش و سرعتی است و با چهره ای معصوم که خیلی زود با چند دریبل زیبا مورد حمایت هواداران قرار گرفت و در ۲۰ دقیقه ای که بازی کرد تحسین همگان را برانگیخت.

نمره خوب آزمون در مسکو/ عکس