بازیکنی که هرگز مربی نخواهد شد!

Posted by

نوروز در کلام امام علی (ع)

فرانچسکو احتمال مربی گری اش در رم را رد کرد و گفت که اگر به فعالیتش در باشگاه ادامه دهد، مطمئنا این فعالیت بازیگری خواهد بود نه مربی گری.

نوروز در کلام امام علی (ع)