بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی

Posted by

نوسان قیمت سکه و ارز/ سکه طرح جدید گران شد

وزیر اطلاعات عصر جمعه از کشتی بزرگ اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در جزیره کیش بازدید کردند.

 
بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

بازدید وزیر اطلاعات از کشتی اقیانوس پیمای تفریحی و مسافری در کیش

نوسان قیمت سکه و ارز/ سکه طرح جدید گران شد