تغییر روند انتخاب شهردار تهران و انصراف یکی ازنامزدها

Posted by

نگرانی از افزایش شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

با تغییر روند انتخاب شهردار تهران توسط منتخبین پنجمین دوره اسلامی شهر تهران، افشانی یکی از نامزدهای شهرداری تهران انصراف داد.

نگرانی از افزایش شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد