چرا در بالای کوه کم وزن تر هستیم؟

Posted by

هرگز چیز برگر نخورید!

هرچه انسان از سطح زمین فاصله می‌گیرد نیروی گرانشی کمتری روی آن اثر می‌گذارد و همین مسئله باعث ایجاد تغییر در وزن او می‌شود.

هرگز چیز برگر نخورید!