تحلیل جهانبخش از بازی ایران و چین

Posted by

هنگام استهلال ماه رجب چه دعایی بخوانیم؟

جهانبخش خاطرنشان کرد: در نیمه دوم و در ثانیه های ابتدایی بازی از غفلت مدافعان چین استفاده کرده و توانستیم گل سه امتیازی را وارد دروازه حریف کنیم و به پیروزی برسیم.

هنگام استهلال ماه رجب چه دعایی بخوانیم؟