کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب

Posted by

هواپیماهای جدید برای ارتش افغانستان

هواپیماهای جدید برای ارتش افغانستان