حماسه 9 دی روز عظمت اسلام است

Posted by

هوای تبریز در آستانه سالم شدن

حماسه 9 دی روز عظمت اسلام و روز
ماندگار
انقلاب اسلامی است.

هوای تبریز در آستانه سالم شدن