بررسی شاخص کیفی هوای کلان‌شهرها و مراکز استانها

Posted by

هویت عامل تیراندازی به عضو کنگره آمریکا شناسایی شد

طبق آخرین شاخصهای دستگاههای سنجش کیفیت هوای مرکز کنترل و پایش محیط زیست، سنندج مرکز استان کردستان طی ساعتهای گذشته آلوده‌ترین کیفیت هوا را در میان مراکز استانها داشته و مردم این منطقه شرایط ناسالم برای گروههای حساس را برای تجربه می‌کنند.

هویت عامل تیراندازی به عضو کنگره آمریکا شناسایی شد