ارائه خدمتی دیگر در تمامی ایستگاه های مترو

Posted by

واجدین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری چند میلیون نفر هستند؟

احمدی بافنده گفت: تمامی ایستگاه‌های فاقد آسانسور در خطوط مترو به آسانسور مجهز شده و آسانسور بعضی از ایستگاه‌ها نیز نوسازی و بهسازی خواهد شد. همچنین در بعضی از ایستگاه‌ها که شرایط برای احداث آسانسور وجود ندارد، باید از وسایلی استفاده شود تا معلولان به راحتی قادر به طی کردن پله‌های موجود در ایستگاه برای رسیدن به قطار مترو باشند.

واجدین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری چند میلیون نفر هستند؟