اظهار بی اطلاعی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از معرفی وزیر علوم

Posted by

واردات جسد به کشور!

رئیس کمیسیون آموش و تحقیقات مجلس گفت که از انتخاب و معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سوی رئیس جمهور به مجلس هیچ اطلاعی ندارد.

واردات جسد به کشور!