تاثیر باورنکردنی یوگا در تسکین افسردگی

Posted by

واشنگتن پست: راهبرد تغییر رژیم در ایران محکوم به فناست

به گفته محققان یوگا می تواند به عنوان یک شیوه تکمیلی در کنار شیوه های استاندارد درمان افسردگی موثر باشد.

واشنگتن پست: راهبرد تغییر رژیم در ایران محکوم به فناست