نیروی کار ایران،سرمایه ای که به راحتی سوخت می شود

Posted by

والدین؛ هرگز سیگار نکشید!

موضوع مهاجرت نیروی کار و نیرو ی انسانی،یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که در ایران مطرح است،عارضه ای که رونق و شکوفایی اقتصادی،در مهار و کنترل آن،نقش بسزایی ایفا می کند.

والدین؛ هرگز سیگار نکشید!