باران آمارها را غافلگیر کرد

Posted by

واکنش خداداد به اسکار فرهادی و رئیس جمهور شدن ترامپ

میزان بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت 173 میلی‌متر، 6 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 172 میلی‌متر،6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

واکنش خداداد به اسکار فرهادی و رئیس جمهور شدن ترامپ