گازرسانی به روستاهای قهستان به زودی آغاز می‌شود

Posted by

واکنش رئیس جمهور فیلیپین به خبر توطئه آمریکا برای بی ثبات کردن دولتش

فرماندار درمیان از شروع عملیات گازرسانی به روستاهای قهستان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت:گازرسانی به شهر قهستان
انجام
شده و مردم از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند.

واکنش رئیس جمهور فیلیپین به خبر توطئه آمریکا برای بی ثبات کردن دولتش