چرا برخی کم روزی و برخی پر روزی هستند؟

Posted by

واکنش ظریف به اظهارات ضد ایرانی مقام‌های آمریکایی

اگر کسی عقیده دارد که خدا روزی دهنده است به این معنی که به همگان روزی زیاد می ‌دهد، عقیده‌ اش نادرست است. خود خدای متعال، تصریح نموده که به برخی‌ ها زیاد می ‌دهد و به برخی ‌ها کم می ‌دهد.

واکنش ظریف به اظهارات ضد ایرانی مقام‌های آمریکایی