اگر توان اداره تهران را ندارید چرا در انتخابات شرکت کردید؟/ دوران کرباسچی دوران خوبی نبود

Posted by

واکنش مجلس به تحریم سپاه پاسداران از سوی سنای آمریکا

از آنجایی که شورای شهر براساس فعالیت هایی که می کند مردم آن را یک نهاد سیاسی نمی دانند؛ بلکه به عنوان یک نهاد اجتماعی-خدماتی شناخته می شود. برهمین اساس نباید روندی سیاسی داشته باشد. این در حالی که است کارشناسان معتقد هستند با پیش رفتن این چینی روندی شورای پنجم ممکن است مانند شورای اول رنگ وبوی سیاسی بگیرد.

واکنش مجلس به تحریم سپاه پاسداران از سوی سنای آمریکا