داعش کتب درسی عربستان را تدریس می‌کند

Posted by

ورود سامانه جدید بارشی

استاد روابط بین الملل در دانشگاه دمشق تاکید کرد که وهابیت، اصل اعتقادیِ گروههای تروریستی است.

ورود سامانه جدید بارشی